POCETNA

                                             

 

                                                

 

                                                          Jednu garnituru elektromotornog voza 412/416 cine dve jednake dvodelne sekcije.

                                            Vozom moze da se upravlja sa jedne ili druge sekcije, i to iz upravljacnice motornih kola.  Prva kola sekcije su motorna, a druga su prikolica. Dve sekcije elektromotornog voza spojene su zadnjim delovima svojih prikolica.    Naizmenicna struja napona 25kV, 50Hz dovodi se glavnom  transformatoru koji se nalazi ispod kolskog sanduka prikolice. Za to na krovu prikolice postoji pantograf. Svaka osovina motornih kola je pogonska, sa rednim elektromotorom. Usmereni   napon dobija se iz ispravljackog uredjaja koji se nalazi na prikolici.    Za smanjenje valovitosti struje koristi se glavna prigusnica.   Napon za napajanje vucnih motora dovodi se u motorna kola sa prikolice preko medjukolskih utikackih spojeva. Regulacija napona vucnih motora izvedena je na sekundarnoj strani glavnog transformatora, a izvrsava se glavnim vucnim   kontrolerom.  Upravljanje vozom automatizovano je u visokom stepenu.   Za to postoji elektronski upravljacki sistem.Voz ima pneumatsko kocenje sa elektricnim i pneumatskim    upravljanjem.  Postoji i elektricna kocnica, koja sluzi za odrzavanje i smanjenje brzine,   sa samopobudjivanjem vucnih motora i tiristorskom regulacijom. U prostoru za putnike se nalaze polumeka sedista. Za grejanje i ventilaciju voza postije ventilaciono-zagrevni   agregati i elektricne grejalice. Osvetljenje je fluorescentno. Prostor za putnike je ozvucen. Na čeonim kolima se nalazilo automatsko kvačilo tipa ŠARFENBERG  koji je pored mehaničkog  zakvačivanja spajao i glavni vod i vod glavnih rezervoara,kao i višepolne priključnice strujnih kola upravljanja.Veza između motornih kola i prikolica je ostvareno skraćenim kvačilima koji ne spajaju  strujna kola .Zakvačivanje se vršilo pritiskom kvačila na kvačilo,a otkvačivanje ventilom za raskvačivanje  sa posebnom ručicom.  Zbog puno defekta i nemogućnosti vožnje u sinhronu kod  podserije 100 je ugovorena isporuka sa klasičnom vucno  odbojnom opremom i posebnim  kablovima za daljinsko upravljanje ,kao i sa mogućnom vožnjom i napajanjem sa jednim  pantografom.Inače pomoćno kvačilo je nekih 40-50 kg pa je bilo problema kod montiranja istog.

                                GLAVNE MEHANICKE KARAKTERISTIKE VOZA:

                                - Gabaritt                                                                                                                          prema UIC (objava 505-1)

                                - Raspored osovina                                                                     Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo'

                                - Min.poluprecnik krivine                                                             150 m

                                - Min.poluprecnik krivine za prlaz pojedinacnih kola                   80 m

                                - konstrukciona brzina                                                                  130 km/h       

                                - maksimalna brzina                                                                     120 km/h( 95km/)*

                                - sirina koloseka                                                                           1435 mm

                                - sirina sanduka na krajnjim tackama                                           2810 mm

                                - ukupna duzina voza preko odbojnika                                        102160 mm

                                - visina kola (neopterecenih) od GIS                                           3893 mm

                                - visina ose automatskog kvacila od GIS                                     1060 mm

                                - visina prikolice od GIS  do gornje tacke spustenog

                                  pantografa sa novim tockovima precnika 1050mm                    4650 mm

                                 - broj vucnih motora                                                                       8

                                - trajna snaga vucnih motora                                                         8x170 kw

                                - jednocasovna snaga  vucnih motora                                          8x210 kw

                                - masa po osovini                                                                          18t +- 3%

                                - srednje ubrzanje voza pri naponu 25kv,

                                  od 0-60 km/h                                                                                0.7 m/s2

                                - dozvoljeni najmanji kratkotrajni napon u kontaktnoj 

                                  mrezi                                                                                             17 kv

                                - zaustavni put pri 120km/h                                                             1000 m  

                                - temperaturni opseg rada                                                              -30oC -- +40o C 

                                - nadmorska visina                                                                           1100 m 

                                - na svakom tocku nalaze se 2 kocna bloka BCR 6" 

                                - na vozu su primenjeni kocni umetci od sivog lima

                                  P10 na jednom kocnom bloku 2 umetka                                       2x250 mm

                                -  Masa voza                                                                                       217,2 t

                                - Jednočasovna snaga                                                                          1680 kww

                                 - Sastav sekcija vozaa                                                                                             motorna kola i                                                                                                                                                 prikolica 

                                -  Povezivanje sekcijaa                                                                    najvise 6 sekcija (12 kola)

                                -  -  Duzina kolskog sanduka po bocnim zidovima

                                                                                               - motorna kola                  25092+-20mmm            

                                                                                               - prikolica                          25080+-20mmm

                                  - Duzina prostora za putnike

                                                                                              - motorna kolaa                 (5452+8615)+-15mmm  

                                                                                               -prikolicaa                        (9774+8615)+-15mmm  

                                 - Visina prostora za putnike u srednjem deluu                               2227+-10mm 

                                 - Osovinsko opterecenje motornih kola sa

                                   punim brojem putnikaa                                                              ne vise od 18+0,54tt

                                              

 * Orginalno garniture su imale kocione papuce od komponovanog lima sa kojim je stvarna kociona masa iznosila 320 tona, pri cemu je procenat kocenja iznosio 130% a brzina 120 km/h. Zbog toga sto su ove papuce jako tvrde i pri tome su unistavale osovine pristupilo se zameni istih sa papucama od sivog lima. Zamenom papuca stvarna kociona masa je smanjena  na 222t , procenat kocenja je smanjen na 90% a brzina na 95km/h pri zaustavnom putu od 700m.

  GLAVNE KOMPONENTE VOZA:

                                  

                                   Glavni transformator:

 

                                       Glavni transformator služi za pretvaranje napona kontaktne mreže 25 000V u napone veličina,   pogodnih za napajanje ispravljača vučnih motora, za električno grejanje voza i za pomoćne pogone i uređaje. Glavni transformator se nalazi u istom sudu sa glavnom prigušnicom .Transformator ima četiri namotaja:  

                                                                      - primarne 

                                                                      - sekundarne: za vuču, za električno grejanje i pomoćni pogon.  

Magnetno kolo je stožernog tipa, sastavljeno od limova elektrotehničkog čelika. Postavljeno je vodoravno, a  stožeri su paralelni šinama kolosjeka. Razmještaj namotaja je koncentričan. Na stubu je prvi primarni namotaj AX.  Namotaj je podeljen na dva dijela, na svakom stubu po jedan, povezanih međusobno na red. Iznad primarnog namotaja nalazi se vučni namotaj, a na poslednjem cilindru namotaji za grejanje i za pomoćni pogon. Sud je čelični,napunjen transformatorskim uljem.Transformatorsko ulje hladi se u posebnom hladnjaku. Kretanje ulja je prinudno,  pumpom sa elektromotornim pogonom. Za širenje ulja pri zagrevaanju služi dilatacioni sud. Nivo ulja kontroliše se na pokazivaču, na dilatacionom sudu.

 

                     Tehnički podaci glavnog transformatora:

 

                                                  -   Tip agregata (transformator i prigušnica)                         OДЦЭР- 1600/25

                                                  -  Nominalna snaga primarnog namotaja                             1027 kVA

                                                  -  Jednočasovna snaga primarnog namotaja                      1610 kVA

                                                  -  Nominalni napon primarnog namotaja                               25 kV 

                                                  -  Nominalni napon vučnog namotaja                                    2432 V

                                                  -  Nominalna struja vučnog namotaja                                    340A

                                                  -  Jednočasovna struja vučnog namotaja                             580 A

                                                  -  Nominalni napon namotaja za grejanje                              628 V

                                                   Nominalna struja namotaja za grejanje                              159 A

                                                  -  Nominalna snaga namotaja za grejanje                             100 kVA

                                                  -  Nominalni napon namotaja za pomoćni pogon:

                                                           između izvoda                  01-X1                                   230 V

                                                           između izvoda                  01-X2                                   323V

                                          -  Nominalna struja namotaja pomocnog pogona                      310 A

                                          -  Nominalna snaga namotaja pomocnog pogona                     100 kVa

                                          -  Koeficijent transformacije:

                                                                                           -  VN-NN                                        10,3

                                                                                           - VN-SN                                         77.3

                                                                                            -VN-OT                                         39.8

                                         -Ukupni gubici                                                                                     31kW

                                         -Sema i grupa spajanja                                                                   I/I-I-I-0-0-6

                                           - Masa (tara)::

                                                                                            - motorna kola                                     60,1t

                                                                                             - prikolica                                              48,5t

                                                                                             - voz u osnovnom sastavu                217,2t

                                            - Broj mesta za sedenje::

                                                                                               - motorna kola                         66 (2 pomocna)

                                                                                               - prikolica                                81 (2 pomocna)

                                                                                              - voz osnovnog sastavaa       294 (8 pomocnih)

                                             - Spojeni vagoni voza, pri bilo kakvom  dopustenom opterecenju prelaze krivine

                                                 minimalnog poluprecnika 

                                                                                              -  150m pri 10km/h

                                             - Broj ulaznih vrata na svakoj strani kola::

                                                                                            - motorna kola                     2 (1 dvokrilna)

                                                                                            - prikolica                             3 (1 dvokrilna))

                                              - Vrste kocnica

                                                                                            - vazdusna sa vazdusnim upravljanjemm

                                                                                            - vazdusna sa elektricnim upravljanjem

                                                                                            - direktna vazdusna, samo na motornim kolima

                                                                                            - rucna na svim kolima, sa pritvrdnim delovanjem

 

                                            - Kocna tezina motornih kola                                                              86,5t

 

                                            - Kocna tezina prikolice                                                                       74,5t

 

                                            - Kocna tezina voza                                                                              322t /222t*

 

                                            - Procenat kocenja voza                                                                        130% / 90%*

 

                                            -Max. struja pokretanja                                                                         460+-10A

 

                                            -  Min. struja pokretanja                                                                         160+-10A

 

                                            - Max. struja el. kocenja (V>80km/h))                                                   320+-10A

 

                                            - Max. struja el. kocenja (V<80km/h))                                                   445+-10A

 

                                            -Min. struja el. kocenjaa                                                                        120+-10A

 

                                             - Trajna snaga vozaa                                                                              1360kW

 

                                            - Trajna snaga vucnih motora                                                               225W

          Glavna prigušnica

         Glavna prigušnica je namenjena za prigušivanje pulsacija usmerenog napona za napajanje vučnih motora. Namotaj prigusnice nije elektricno povezan sa namotajima glavnog transformatora. Sastoji se od sedam dvostrukih kalemova sa po 15 navojaka. Jezgro je stozernog tima, sasavljeno od limova transformatorskog celika. Namotaji oba stozera paralelno:

                       Tehnički podaci prigušnice:

                                              -Induktivitet kod struje magnetisanja 250 A                                 22 mH

                                              -Induktivitet kod sturje magnetisanja 530 A                                 16,9 mH

                                              -Induktivitet kod naizmenicne struy 60 A                                       22 mH

                                              -Aktivna komponenta naizmenicne struje                                      80 A

                                              -Nominalna struja                                                                             320 A

                                              -Jednocasovna struja                                                                      480 A

                                              -Gubici u bakru kod naminalne ispravlene struje                            6,1 kW

          

        Vucni Ispravljac

    Glavni isrpavljac tipa VU-2 sastoi se od 60 dioda tipa VL 14-320-12. Diode su vezane po cetiri na red i u tri paralelne grane jednofaznog ispravljackog mosta. Svaka dioda je montirana u svoj hladnjak. Blok od sest dioda sa hladnjacima formiran je u obliku kasete. U jednom sanduku ispravljaca nalazi se deset kaseta. Hladnjaci svojim oblikom formiraju tunel kroz koji struji vazduh. Strujanje vazduha ostvarujre se ventilacionim agragatom. Vazduh se u ventilacioni agregat usisava preko zicanih filtera. Na bocnoj strani glavnog ispravljaca, sa izlazne ventilacione strane pricvrscen je hladnjak transformatorskog ulja tako da isti vazduh struji kroz hladnjak ulja.   

    Glavni ispravljac tipa VOPED-800 ugradjen je kao modifikovano rjesenje na jednom broju elektromotornih vozova. Sastoji se od 32 diode DL153-1250-24 montirane na hladnjaku. Hladjenje se vrsi prirodnom cirkulacijom hladnjaka preko rebara hladnjaka. 

  Osnovni tehnicki podaci:

                                                 -Nominalna snaga                                                                          1460 kW

                                                 -Nominalni usmereni napon                                                          1820 V

                                                 -Najveca struja pokretanja                                                             1200 A

                                                 -Nominalna usmerena struja                                                          800 A

                                                 -Potrosnja vazduha za hladjenje pri temperaturi okolnog 

                                                   vazduha iznad 0°C                                                                      4000 m3/h

      Vucni motor:

                    

                        Vučni motori su četvoropolne mašine sa rednom pobudom za jednosmernu struju. Namenjeni su za individualni pogon osovina čeonih kola i za električno otporničko kočenje sa samopobuđivanjem.Snaga se na osovinski sklop prenosi preko   elasticne spojnice i jednostepenog osovinskog prenosnika. Motori su tipa 1DT.8.1 .Motor je potpuno obesen na ram obrtnog postolja.Hladjenje je vazdusno ,sa samoventilacijom.Dva motora u jednom obrtnom postolju su spojena na red. Na kućištu postoje otvoriza ulaz i izlaz vazduha i za pregled kolektorskog prostora. Svi osnovni delovi rotora nalaze se na valjku upresovanom na osovinu.

                 Osnovni podaci :

                                                                                                                 Jednočasovni                        Trajni

                                                                                                                   režim rada                       režim rada

                                                                Snaga, kW                                       210                               170

                                                                Struja, A                                           280                               225

                                                                Nominalni napon, V                         825                               825

                                                                Nominalni broj obrtaja, o/min         1410                             1620

                                                                Maksimalni broj obrtaja, o/min        2150

                                                               Način hlađenja                                    samoventilacija

                                                               Otpor izolacije, najmanje, MΩ                             1,5

                                                               Klasa izolacije,                                                      F

                                                               Maksimalna pobuda (%)                                      88

                                                               Minimalna pobuda (%)                                         32

                                                               Protok vazduha za hladjenje(m3/h)                    1200

      Otpornici za elektrodinamicko kocenje:

                                  

       EMV su opremljeni elektrodinamičkom kočnicom. El. energija vučnih motora, kada rade u generatorskom režimu, pretvara se u kočnim otpornicima u toplotnu energiju.  Otpornici su  smesteni na krovu motornih kola i hlade se prirodnim strujanjem vazduha.Deo otpornika za  sentiranje koji se nalazi ispod motornih kola  se koristi pri elektrodinamickom kocenju.

                                                        - Maksimalna struja el. kočenja (V > 80 km/h)

                                                        - Minimalna struja el. kočenja  (V < 80 km/h) 

    Napajanje pomocnog pogona:

        

   Pogon glavnog kompresora, ventilatora,glavnog ispravljaca i hladnjaka transformatorskog ulja,pumpe za ulje,ventilatora tiristorskog regulatora el.dinamicke kocnice,ventilatora putnickog prostora  i  upravljacnice ostvaren je trofaznim asinhronim motorimaTrofazni naponski sistem 3x220 v,50Hz formira se pomocu obrtnog asinhronog pretvaraca tipa 1RF.001.zbog promene napona kontaktne mreze ostvarena je stabilizacija napona.To se ostvaruje na strani napajanja pretvaraca tiristorskim  stabilizatorom.Prilikom pokretanja predvudjena je vremenska zadrska starta elektromotora glavnogkompresora radi sprecavanja istovremenog starta svih motora.

               

               

  

                            Napomena                          Tip         Broj komada       Snaga (kW)    Broj obrtaja
1.                  Pretvarac faza                     1RF.001             2x1            26        1500
2.                 Glavni kompresor                 QUXY160L4AF             2x1            11        1500
3.                 Ventilacija izpravljaca           AOP-51-4  4A132C4 U2             2x1            7.5        1500
4.                 Ventilacija TIR-a                AOMM 22-40M5             2x1            0.8        1500
5.                 Ventilacija salona                AOMM 31-40M5             2x3            1.0        1500
6.                 Ventilacija upravljanice     AOMM 20-20M5  AIR80A4-OM2             2x1            1.15        3000
7.                 Pumpa za ulje                       2TT-16/10             2x1            0.82        3000

       Sanduk elektromotornog voza:

               

    Ram sanduka motornih kola i prikolica izradjen je od konstruktivnog celika i niskolegiranog konstruktivnog celika.Opsta konstrukcija ramova sanduka  motornih kola i prikolice je ista.Razlika  je samo u pomocnim elementima koji sluze za prisvrscivanje razne opreme,koja se vesa ispod sanduka kola.Metalni pod kola sastavljen je od celicnih orebrenih limova debljine 1.4 mm i 1.6 mm zavarenih uz uzduzne i poprecne grede rama sanduka. U podu su predvidjeni specijalni kanali u koje se postavljaju provodnici energetskog strujnog kola,strujnih kola za pomocni pogon i kola upravljanja.Bocni zidovi sastoje se od celicne oplate,vertikalnih medjuprozorskih stubova,gornjeg vezivnog ugaonika i profila ispod vrata vezanih u jedinstvenu konstrukciji.

           

                   

       Obrtna postolja:

                    

                       Voz ima 8 (osam) dvoosovinskih obrtnih postoljla sa dvostrukim ogibljenjem. Postoje dve vrste obrtnih postolja: za motorna kola i za  prikolicu. Razlika je u tome što su osovine motornih kola pogonske pa se napostoljima nalaze vučni motori i  prenosni mehaniza m.Pogon osovinskih sklopova obrtnog postolja mototnih  kola je pojedinacan.Sastoji se od vucnog motora pricvrscenoh na poprecnu gredu rama obrtnog postolja, cija osovina rotora je spojena preko elasticne spojnice sa vratilom malog zupcanika.Osovinski reduktor sastoji se od jedog para cilindricnih zupcanika.Kuciste reduktora je liveno i sastoji se iz dva dela.Sistem labirintnogzaptivanja obezbedjuje hermeticnost.Obrtna postolja motornih kola opremljena su peskarama i uredjajem za podmazivanje venca tokova.Rezervoari sa peskom su zapremine od 40l,Potrosnja peska po jednoj brizgaljki je 0.3 do 0.9 l/min.Ram obrtnog postolja se oslanja na osovinske sklopove preko primarnog ogibljenja. Svaki osovinski sklop ima davač uređaja protiv blokiranja i klizanja točkova. Osovinski sklop se sastoji od  osovine i monoblok – točkova. Na osovinskim sklopovima motornih obrtnih postolja,  na unutrašnjoj strani glavčine desnog točka postoje labirintski žlebovi, potrebni radi montaže osovinskog reduktora. Osim toga, na osovini postoje elementi koji ulaze u sklop reduktora: zupčanik, ležajevi i čaure ležajeva i  lairintski poklopci .  U glavčinama monoblok-točka i zupčanika postoje kanali za dovođenje ulja pod pritiskom radi navlačenja i svlačenja tih elemenata.Na rukavcima osovina postavljeni su osovinski ležajni sklopovi sa valjkastim ležajevima .Osovinski  reduktor montira se na osovinskom sklopu motornog obrtnog postolja.Reduktor je jednostepeni, prenosnog odnosa  i = 3,41, sa cilindričnim zupčanicima, pravim zubima i  evolventnim ozubljenjem. Reduktor služi za povećanje i prenos obrtnog momenta sa motora na osovinski  sklop.Elastična spojnica služi za povezivanje vratila vučnog motora i malog zupčanika reduktora i za prenos obrtnog momenta sa vučnog motora na reduktor.

         Osovinski sklop:

     .

                       Precnik tockova po krugu kotrljanja za novi tocak je 1050 mm.,sirina oboda je 135+2-1.Precnik rukavcaosovine je 130 mm.Tockovi su uradjeni tako da je omoguceno postavljanje bandaza.Kuciste osovinskihreduktora je od celicnog liva i obezbedjuje potpunu zaptivenost od isticanja ulja,a sa time i normalan radreduktora  u toku eksploatacije u garantnom roku od 700.000 km

        Ram obrtnog postolja

                    

       Ram obrtnog postolja H oblika,presovano zavarene konstrukcije,koja je formirana sa dve uzduzne  grede ,koje su spojene medjusobno u srednjem delu poprecnom gredom.Uzduzne i poprecne grede  imaju zatvoreni presek.

   

         Kolevka

          

   Kolevka je zavarene konstrukcije ,u centralnom delu ima gnezdo za svornjak ,na krajevima nosace opruge sekundarnog ogibljenja,nosace za hidraulicne amortizere i osloncima klizaca za oslanjanje sanduka kola.

             

        Ogibljenje 

                       

     Primarno ogibljenje motornih kola ostvareno je preko "dupleks" spiralnih opruga i frikcionih   amortizera.Sekundarno ogibljene motornih kola i prikolica ostvareno je preko tripleks spiralnih opruga   i hidraulicnih amortizera (dva komada po jednom obrtnom postolju),ili hidraulicnih amortizera kada se primenjuju 4 amortizera po jednom obrtnom postolju.

       Pneumatska instalacija

                     

  Vazduh pod pritiskom obezbedjuju dva klipna kompresora tipa KV900,kapaciteta 1000l/min pokompresoru.Glavni kompresori su predvidjeni za ugradnju ipod kola i ugradjeni su ispod prikolice.Vazduh  se skladisti u glavnim rezeorvarima  zapremine 2x170 l,koji se nalazi ispod sanduka prikolice.Vazduh podpritiskom je predvidjen za rad pneumatskih i elektropneumatskih  uredjaja  i vazdusnih kocnica.  Postoje 2 glavna i 2 pomoćna kompresora. Svaki glavni kompresor ima na svojoj sekciji 2 glavnarezervoara.Pneumatska instalacija osnovnog sastava EMV čini jednu cijelinu, ali može da se podeli na tri sistema:

                                                                          - Sistem za proizvodnju sabijenog vazduha

                                                           - Sistem za upotrebu sabijenog vazduh  

                                                           - Sistem vazdušne kočnice      

         Vrste kocnica

                    

       Elektromotorni voz je opremljen sledecim vrstama kocnica:

      - produzenom kocnicom sa elektropneumatskim i pneumatskim upravljanjem tipa OERLIKON

      - elektrodinamicka kocnica

      - direktnom kocnicom koja deluje samo na motornim kolima

     - kocnicom za slucaj opasnosti

    - pritvrdnim kocnicama sa rucnim pogonom koje obezbedjuju voz od samopokretanja na padu od 28%.

         Kao modifikovano resenje na svim vozovima u saobracaju je ugradjenja automatska parkirna kocnica sa akumulisanom energijom opruga.Za održavanje brzine voza na padu i za smanjenje brzine može da se koristi i elektrodinamička, otpornička kočnica.Pneumatska kočnica, bez obzira na način upravljanja, deluje pri svim brzinama.Motorna kola  imaju direktnu kočnicu kojom se vazdušno koče samo jedna kola (ona iz kojih se rukuje kočnikom).Pneumatsko kočenje voza može da se, pored kočnika, zavede i:

                                                           -   uređajem budnosti 

                                                              auto-stop uređajem

                                                           ventilom za prinudno kočenje